Zdravstveni domovi za študente

Pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ima zavarovana oseba (torej tudi študent) pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Vse zavarovane osebe imajo pravico do izbire osebnega zdravnika. Izberejo si lahko osebnega zdravnika splošne medicineosebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa. Vsaka zavarovana oseba ima istočasno lahko izbranega le enega osebnega zdravnika določene dejavnosti. Zamenjavo osebnega zdravnika je možna po poteku enega leta od prejšnje izbire, razloga za zamenjavo ni potrebno navajati.

Zavarovana oseba se mora ob zdravstvenih težavah vedno najprej obrniti na svojega osebnega zdravnika, če pa gre za primere nujne medicinske pomoči, se obrne na najbližjega zdravnika.

Zato je priporočljivo, da si študenti izberejo svojega zdravnika v kraju študija (oz. kjer preživijo največ časa).

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani že od leta 1992 deluje z namenom specializirane in organizirane zdravstvene oskrbe za občutljivo mladostniško populacijo in študente. Na letni ravni ZDŠ opravi preko 150.000 pregledov na področju šolske in splošne medicine, cepljenj, zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in klinične psihologije.

Združuje ambulante splošne in družinske medicine, v katerih si lahko študenti izberejo osebnega zdravnika. To je še posebej pomembno za tiste, ki med študijem ne bivajo doma in bi imeli v primeru bolezni ali poškodbe težave priti do svojega osebnega zdravnika.

Nudijo tudi zobozdravstvene storitve, skrbijo tudi za psihiatrično pomoč v obliki individualnih in skupinskih obravnav (po potrebi pa tudi partnerskih in družinskih). Izvajajo večino cepljenj proti najrazličnejšim boleznim, kar pride prav predvsem pri potovanjih v eksotične dežele. V diagnostičnem laboratoriju omogočajo izvedbo in analizo vseh pomembnejših testov (urina, krvi, blata, HIV …) za hitro in učinkovito obravnavo. V okviru ZDŠ delujejo tudi specialistične ginekološke ambulante.

 

Predvsem pa izvajajo preventivne, sistematične preglede za študente, ki so z novelo Zakon o visokem šolstvu (ZVIS-K, 69. člen) tudi obvezni!

Kontakt ZDŠ-UL:

e-mail
Telefon – nujna medicinska pomoč: 01/ 522 84 08
Telefon – nujna zobozdravstvena pomoč: 01/ 472 37 18
Telefon – življenjska ogroženost: 112

Študentsko delo

Študentsko delo je začasno in občasno delo dijakov in študentov; ena izmed fleksibilnih oblik dela, namenjena specifično mladim, ki so vključeni v proces izobraževanja in si želijo vključitve na trg dela, tako iz finančnih razlogov, kot zaradi pridobivanja delovnih izkušenj in kompetenc.Državni zbor Republike Slovenije je leta 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF, ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (velja od 1.2.2015). Osnovni mehanizmi in namen študentskega dela se z ZUJF-C niso spremenili. Ključne spremembe nove zakonodaje se namreč nanašajo na vključitev te oblike dela v sisteme socialnih zavarovanj in določitev minimalne urne postavke.

Kdo lahko dela?

Študentsko delo lahko opravljajo osebe:

 • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
 • s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
 • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
 • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
 • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
 • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Delajo lahko tudi osnovnošolci, ki so zaključili osnovno šolo in so dopolnili 15 let ter bodo status dijaka pridobili s septembrom (na podlagi spričevala o zaključeni osnovni šoli IN potrdila o vpisu za naslednje šolsko leto). S 1. 1. 2007 pa se je ukinila možnost opravljanja začasnih in občasnih del preko študentskega servisa za pavzerje.

Študentsko delo lahko opravljajo posamezniki, dokler imajo status dijaka ali študenta, torej dokler ne diplomirajo ali se zaposlijo.

Zaslužek

Zaslužek preko študentskega servisa ni omejen, saj je bil z noveliranjem Zakona o dohodnini ukinjen zgornji census (je pa res, da pri višjem zaslužku plačaš višjo dohodnino).

Posredniki – študentski servisi

Za včlanitev v študentski servis oz. agencijo za posredovanje dela dijak oz. študent potrebuje:

 • osebni dokument,
 • številko osebnega računa,
 • davčno številko in
 • dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko izkaznico ali indeks ali dijaško izkaznico).

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je dostopen seznam vseh študentskih servisov, ki imajo koncesijo za posredovanje občasnega in začasnega dela dijakov in študentov:

Pogodba ali napotnica?

Napotnica je pravna podlaga za delo dijaka ali študenta v podjetju, zato jo je nujno potrebno dvigniti/naročiti pred pričetkom dela. Delo brez napotnice je delo na črno, denarne kazni za take prekrške pa so za podjetje in za študenta visoke. Napotnico lahko dijaki in študenti na študentskih servisih dvignejo osebno oz. naročijo preko telefona ali e-maila. T. i. stalna napotnica velja daljše obdobje in sicer od dneva izdaje napotnice dalje in največ eno leto. Namenjena je študentom, ki delajo dlje časa, lahko tudi s prekinitvami. Navadna napotnica je namenjena obračunu dela za krajše obdobje.

Delo preko študentskega servisa ni delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, zato tovrstne pogodbe dijaki in študenti niso dolžni podpisati. Je pa priporočljivo, da se dijaki in študenti že pred začetkom dela z delodajalcem natančno dogovorijo o vseh pogojih dela: urni postavki, trajanju dela, zahtevah, dodatnih pogojih, internih pravilih v podjetju, rokih plačila, itd. Pomembno je tudi, da delodajalec še pred začetkom dela podpiše in ožigosa en izvod napotnice.

Študentska prehrana

Upravičenci do študentske prehranePo Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) so “upravičenci do subvencionirane študentske prehrane vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.”

VSE O ŠTUDENTSKI PREHRANI TER O PRIJAVI V SISTEM SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE NAJDETE NA PORTALU “ŠTUDENTSKA PREHRANA

! Informacije dobite tudi na tem e-mail naslovu.

Kdo so upravičenci?

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

 • dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
 •  udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
 •  študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,
 • in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:
  • v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
  • vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
  • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik v primeru kršitve vrne neupravičeno obogatitev v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve.

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naslova bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj.

Med krajem stalnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem (študentski dom, pri zasebniku) pripada upravičencu izključno vozovnica za 10 voženj na mesec (kadar za navedeno relacijo ne potrebuje mesečne vozovnice).

Kako do subvencionirane vozovnice?

V šolskem/študijskem letu 2017/2018 pa se uvaja storitev e-vloge, ki bo upravičencem omogočila, da oddajo vlogo in pridobijo enotno subvencionirano vozovnico prek spleta in s tem skrajšajo čakanje v vrstah na prodajnih mestih prevoznikov.

Pridobitev enotne vozovnice IJPP prek spleta:

1. Če še nimaš digitalnega potrdila, greš z osebnim dokumentom na najbližjo upravno enoto, kjer oddaš vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila. V nekaj dneh prejmeš po fizični in elektronski pošti kode za prevzem.

2. Z digitalnim potrdilom (v imenu mladoletnih oseb lahko to storijo starši oz. zakoniti zastopniki, ki imajo digitalno potrdilo) izpolniš e-vlogo za enotno vozovnico, ki je od 21. avgusta 2017 objavljena na portalu eUprava, povezava na vlogo pa je tudi na spletni strani MzI, prav tako na spletni strani Ministrstva za javno upravoMinistrstva za izobraževanje, znanost in šport in na prodajnih mestih prevoznikov in na http://subvencije.ijpp.si/portal/811/.

3. Upravičenci, ki boste oddali elektronsko vlogo in bo le ta odobrena, boste lahko s šifro vloge, ki jo boste prejeli v sklopu obvestila preko e-uprave, opravili nakup subvencioniranih vozovnic (v primeru, da upravičenec, ki bo želel opraviti nakup vozovnice na prodajnem mestu, ne bo imel pri sebi šifre vloge, lahko nakup izvede na podlagi predloženega osebnega dokumenta oziroma emšo številke). V predal Moja eUprava boš torej prejel potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro, s katero lahko prek spleta kupiš vozovnico pri treh izvajalcih subvencioniranih prevozov: LPP LjubljanaAvrigo Nova Gorica in Izletnik Celje.

 • Če že imaš elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP.
 • Če enotno vozovnico kupuješ prvič, jo fizično prevzameš na prodajnih mestih prevoznikov. Seznam prodajnih mest je  objavljen tukaj.

V kolikor bodo izbrana postajališča elektronske vloge neustrezna, lahko upravičenec na prodajnem mestu izpolni in podpiše pisno vlogo.  Na pisni vlogi se izpolnijo podatki o postajališčih, ime in priimek upravičenca, podpis in šifra vloge. Drugih podatkov ni potrebno izpolnjevati. Naveden način spremembe podatkov se nanaša izključno na spremembe postajališč. Za vse ostale spremembe, ki so navedene v pravilniku (v primeru spremembe naslova bivanja, statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove upravičenca in vrste vloge),  je potrebo predložiti novo vlogo.

Informacije o lokaciji in uradnih nazivih postaj in postajališč, voznih redi ter možnostih kombiniranja prevoza med začetno in končno postajo vlagatelji lahko predhodno preverijo na Portalu IJPP.

Še vedno pa je možen tudi nakup vozovnice neposredno na prodajnih mestih: Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 in obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja.

Več informacij o subvencioniranih prevozih za študente najdete na:

Integriran javni potniški promet

Ministrstvo za infrastrukturo je s 1.9.2016 uvedlo enotno elektronsko vozovnico za medkrajevni in mestni javni potniški promet v Sloveniji. Subvencionirana vozovnica se upravičencu izda kot subvencionirana vozovnica IJPP v obliki elektronske vozovnice IJPP na brezstični čip kartici IJPP.

Potnik subvencionirano vozovnico IJPP uporablja kot enotno vozovnico IJPP, ki mu na geografskem območju veljavnosti (relaciji, coni) omogoča:

 • uporabo različnih vrst prevoza (vlak/avtobus) in
 • prestopanje na vozna sredstva različnih prevoznikov.

Potnik lahko subvencionirano vozovnico IJPP torej uporablja na vseh avtobusih, s katerimi se izvaja javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem linijskem cestnem prometu, na vlakih, ki so označeni kot regionalni vlak ali potniški vlak  ter v tistih mestnih prometih, ki so vključeni v sistem IJPP (Ljubljana, Maribor).

Za ostale mestne promete (Kranj, Novo mesto, Koper, Jesenice in Murska Sobota) lahko upravičenec pridobi subvencionirano vozovnico, ki velja le na avtobusih, ki izvajajo posamezni mestni promet.

Ključne novosti subvencionirane vozovnice IJPP so torej:

 • Nova subvencionirana vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza za medkrajevno relacijo  navedeno na vlogi.
 • V kolikor vlagatelj potrebuje potovanja z mestnim prometom zunaj navedene medkrajevne relacije, mora kupiti kombinirano vozovnico, ki poleg medkrajevne relacije, obsega še ustrezne mestne promete.
 • Subvencionirana vozovnica za uporabo mestnega prometa v Kranju, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah  in v Murski Soboti, še ni produkt IJPP, zato jo lahko upravičenci pridobijo le na prodajnem mestu prevoznika v tem mestnem prometu in se  uporablja izključno na vozilih tega prevoznika.

Ob plačilu dodatka, ki je določen z veljavno tarifo prevoznika, lahko potnik s subvencionirano vozovnico IJPP uporablja tudi naslednja vozna sredstva oziroma nadstandardne storitve:

 • vlake, ki vozijo v notranjem železniškem prometu in so označeni kot InterCity Slovenija (ICS) ali InterCity (IC),
 • avtobuse, s katerimi se izvaja javni linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu in vlake v mednarodnem železniškem prometu, ki so označeni kot vlaki EuroCity (EC), Mednarodni vlaki (MV) in vlaki EuroNight (EN),
 • sedež v vagonu vlaka 1. razreda in
 • prevoz prtljage, živali, nespremljane pošiljke ali kolesa.

Potnikom so za lažje uveljavljanje pravic iz naslova uporabe kartice IJPP in subvencionirane vozovnice IJPP na voljo dodatne informacije na portalu IJPP in v Splošnih pogojih za uporabo subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa.

Bivanje

Študenti, ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in se vsakodnevno ne prevažajo, lahko subvencionirano bivajo v javnih in zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih s subvencijo.

Cene vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu

 MESEČNA VOZOVNICAPOLLETNA VOZOVNICALETNA VOZOVNICA
VRSTA VOZOVNICEŠTUDENTI- 4 MESECEDIJAKI -5 MESECEVŠTUDENTI- 9 MESECEVDIJAKI-10 MESECEV
Vozovnica za  10 voženj na mesec20 €70 €87,5 €135 €150 €
1 RAZRED: do 60 km25 €90 €112,5 €180 €200 €
2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km35 €130 €162,5 €270 €300 €
3 RAZRED: več kot 90 km55 €210 €262,5 €450 €500 €

Doplačila za mestni promet (kombinirana vozovnica)

  POLLETNA VOZOVNICALETNA VOZOVNICA
MESTNI PROMETMESEČNA VOZOVNICAŠTUDENTI- 4 MESECEDIJAKI -5 MESECEVŠTUDENTI – 9 MESECEVDIJAKI – 10 MESECEV
Ljubljana10 €40 €50 €90 €100 €
Maribor5 €20 €25 €45 €50 €
Jesenice25 €90 €112,5 €180 €200 €

 

Cene mesečnih vozovnic samo v mestnem prometu

 1. cona2. cona3. cona
Ljubljana20 €25 €25 €
Maribor15,61 €//

Cena za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih za direktne mesečne vozovnice za mestni promet v Kranju, Novem mestu in Kopru (na vlogi samo mestni promet) so identične in sicer znaša:

  POLLETNA VOZOVNICALETNA VOZOVNICA
MESTNI PROMETMESEČNA VOZOVNICAŠTUDENTI- 4 MESECEDIJAKI -5 MESECEVŠTUDENTI-9 MESECEVDIJAKI-10 MESECEV
Kranj, Novo mesto in Koper5 €20 €25 €40 €45 €

Mestne vozovnice za navedena mesta so v kombinaciji z medkrajevnim prometom brezplačne.

Izdaja subvencionirane vozovnice v Murski Soboti je možna le v kombinaciji z medkrajevno vozovnico in je brezplačna.

O Nas

Cesta zmage 7
1410 Zagorje ob Savi
Mobitel: +386 (0)40 422 827
E-mail: info@sklab.org

Pravni Podatki

Davčna številka: SI45952906     
(smo davčni zavezanci)
Matična številka: 1050702

Številka poslovnega računa: 02338-0089446606 (odprt pri NLB)
Šifra dejavnosti: 91.330

V Sodelovanju Z

Uradne Ure

sreda   (19:00 – 21:00)
petek   (19:00 – 21:00)

kontakt  040/422-827

 

O Nas

Cesta zmage 7
1410 Zagorje ob Savi
Mobitel: +386 (0)40 422 827
E-mail: info@sklab.org

Pravni Podatki

Davčna številka: SI45952906     
(smo davčni zavezanci)
Matična številka: 1050702

Številka poslovnega računa: 02338-0089446606 (odprt pri NLB)
Šifra dejavnosti: 91.330

V Sodelovanju Z

Uradne Ure

sreda   (19:00 – 21:00)
petek   (19:00 – 21:00)

kontakt  040/422-827

 

Close Menu